ALGEMENE VOORWAARDEN

van:

MTD BV inzake museumgifts.nl

Flevolaan 14

1382 JZ Weesp.

 

E-mail: info@museumgifts.nl

www.museumgifts.nl

Kamer van Koophandel reg. nr. 39084102

 

Artikel 1 Algemeen

 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij MTD BV goederen van welke aard ook aan koper levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

b. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Slechts deze voorwaarden zijn tussen koper en MTD BV toepasselijk.

 

c. Indien MTD BV goederen eenmaal aan koper heeft geleverd, wordt koper geacht ook bij alle opvolgende met MTD BV gesloten (koop)overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bekend te zijn en akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden, ongeacht of zodanige (koop)overeenkomst schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/prijsopgaven

 

Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. MTD BV is bevoegd om de prijzen te wijzigen. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur van MTD BV geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

 

Artikel 3 Prijzen, prijswijzigingen en verzendkosten

 

a. De prijzen van MTD BV zijn inclusief BTW. Eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd zijn daarbij niet inbegrepen.

 

Artikel 4 levering

 

a.      Alle door MTD BV opgegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan MTD BV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt MTD BV niet verzuim. De leveringstermijn vangt aan vanaf het moment dat betaling is ontvangen en de gegevens welke MTD BV voor de uitvoering van de overeenkomst behoeft zijn ontvangen.

b.      MTD BV zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

c. Levering geschiedt per gewone post of DHL, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Het risico van verzending op deze wijze komt voor rekening van de verkoper. Als bewijs dat het gekochte is verzonden dient de administratie van MTD BV. Als gebleken is dat het gekochte is verzonden wordt dit als bezorgd en geleverd beschouwd. Indien door koper gewenst kan het gekochte ter meerdere zekerheid per aangetekende post met bevestiging van ontvangst worden verzonden; de extra kosten van deze wijze van verzending komen voor rekening van koper.

Artikel 5 betaling 

a Betaling geschiedt uitsluitend door middel van overboeking of Ideal. 

b. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6 Klachttermijn 

a. De koper is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij ontvangst ervan uit te pakken en te controleren of de zending overeenstemt met de bestelling en met de bijgesloten factuur. 

b.Klachten dienen binnen ten hoogste acht dagen na de datum van aflevering schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van MTD BV te worden gebracht. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van enige afgeleverde zaak, uit welken hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst vervalt bij niet-tijdige melding van de klacht. Onder datum van aflevering wordt verstaan twee dagen na de op het factuur vermelde datum. 

c. Gedurende de behandeling van een klacht bij MTD BV heeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

d. Terugzending van zaken behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van MTD BV.

e. In geval van een gerechtvaardigde klacht is MTD BV slechts gehouden tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de betreffende zaken, dan wel tot geheel of gedeeltelijke creditering van de overeengekomen koopprijs aan de koper. 

Artikel 7 Niet toerekenbare tekortkoming: overmacht 

a. MTD BV is niet aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan overmacht. 

b. Onder overmacht worden (onder meer) omstandigheden verstaan welke niet aan MTD BV kunnen worden toegerekend en die tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet door haar kan worden nagekomen, c.q. dit naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven redelijkerwijs niet kan worden gevergd van MTD BV. 

c. Indien MTD BV door overmacht wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst is zij gerechtigd de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid voor schade 

a. De totale aansprakelijkheid van MTD BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). 

b. MTD BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de koper. 

Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

a. MTD BV behoudt alle auteursrechten op het verkochte werk. Door de koop worden op geen enkele wijze auteursrechten door MTD BV aan koper overgedragen. 

b.Het gekochte is uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mag -zonder voorafgaande toestemming van MTD BV - niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter hand worden gesteld.

Artikel 10 Verzending en retourneren 

a.      Verzending 

Zodra uw order is geplaatst en succesvol is afgerond, zal de order binnen uiterlijk 2 á 3  werkdagen verzonden worden. Doorgaans al binnen 48 uur. 

Zodra de order verzonden wordt krijgt u een bevestigingsemail binnen. Deze email is een bevestiging dat de order verstuurd en onderweg is. Let op dat deze email wel eens in uw spambox terecht kan komen.

Vanaf het moment dat de verzendbevestiging is verstuurd gelden de volgende levertijden: 

Nederland: Binnen 48 uur

Binnen Europa: 3-5 werkdagen

Buiten Europa: 5-10 werkdagen 

b.      Retourneren 

U kunt uw bestelling binnen 30 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, retourneren aan Museumgifts.nl Flevolaan 14 1382 JZ Weesp. U betaalt zelf de kosten voor het retourneren (ongefrankeerde zendingen worden geweigerd). Producten kunnen enkel worden geruild in onbeschadigde staat. Hebben wij een verkeerd product opgestuurd of is het artikel beschadigd dan storten we de gemaakte verzendkosten uiteraard terug op uw rekening.

Voordat een product bij ons de deur uit gaat wordt deze grondig gecheckt op productiefouten. Heeft u desondanks toch een product ontvangen met een productiefout dan wordt deze vanzelfsprekend kosteloos vervangen. Gemaakte verzendkosten worden na ontvangst van het product volledig teruggestort.

 Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren dan dient u de volgende stappen te nemen:

 

Voeg bij het pakket een begeleidend schrijven 

Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden

 

In het geval dat er van creditering (aankoopbedrag incl toezendingskosten) sprake is; geschiedt dit binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending. Retourzendingen welke ongefrankeerd teruggezonden worden zullen niet aangenomen worden, doordat hierover strafportie betaald dient te worden.

 

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen dan kunt u ons altijd mailen op : info@museumgifts.nl

 

a. Alle geschillen tussen MTD BV en de koper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde

Artikel 11 Geschillen

 

a. Alle geschillen tussen MTD BV en de koper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, voor zover enige wettekst deze forumkeuze niet uitsluit.

 

b. Partijen, van welke nationaliteit ook, verklaren ongeacht de plaats van levering van enige zaak, het Nederlands recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

c. Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomst met de koper door de rechter voor nietig, vernietigbaar of onverbindend wordt gehouden, tast dit de overige bepalingen in deze voorwaarden en (of) in de tussen partijen gesloten overeenkomst niet aan.

 

Artikel 12 Privacy

1. MTD BV zal de gegevens van de koper verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

2. Doel van de verwerking van de gegevens is het door MTD BV kunnen nakomen van de overeenkomst. Indien nakoming van de overeenkomst dit noodzakelijk maakt zullen de gegevens ook aan derden worden verstrekt.

3. De koper kan zijn gegevens inzien. Hiertoe dient de koper MTD BV schriftelijk te verzoeken ( e-mail of brief). MTD BV zal vervolgens binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij haar aanwezige gegevens. Indien de koper van mening is dat zijn of haar gegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd dienen te worden, dient de koper deze schriftelijk (e-mail of brief) aan MTD BV te verzoeken.

 

Zet- en drukfouten worden voorbehouden.